Drukbezochte inwonersbijeenkomst over verdroging

Veel inwoners waren op 8 maart naar de Binder gekomen voor de bijeenkomst over de verdroging van de heuvelrug. De grote zaal zat vol. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Dorpsnetwerk samen met onze vereniging.
De zorgen over een toenemend watergebrek in de zomer zijn groot. Zonder maatregelen zal een groot deel van de bossen het niet redden.

De Wageningse emeritus hoogleraar Piet Verdonschot schetste de wetenschappelijke prognoses voor de komende decennia en wat de gevolgen zullen zijn als er niet wordt ingegrepen. Zowel extreme droogte als extra regenval zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen. Door wateronttrekking (t.b.v. landbouw, industrie en drinkwater) en door versnelde afvoer daalt het grondwaterpeil onder de heuvelrug. De versnelde afvoer komt o.a door de lage grondwaterstanden aan de flanken van de Heuvelrug, omdat het waterschap de peilen daar kunstmatig verlaagd vanwege de landbouw. Het water van de Heuvelrug stroomt ondergronds als kwelwater naar de flanken.
Hoogheemraad Bert de Groot vertelde over de Blauwe Agenda een initiatief waarin verschillende partners in de regio samenwerken om de verdroging in en om de Heuvelrug te keren. Hij benoemde een aantal dilemma’s bij het beheer van water en gaf aan dat het nieuwe beleid ‘water en bodem sturend’ is: het water en de bodem geven aan hoe hoog het grondwater moet zijn en niet (alleen) de functie die men aan een gebied wil geven. Per gebied gaat bekeken worden wat nodig is en hoe maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wil men niet apart werken aan de opgaven voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodemdaling, maar deze in hun onderlinge samenhang bekijken, samen met alle sectoren: landbouw, industrie, mobiliteit, bouw en energie.
Ineke Vrij van de werkgroep Heuvelrugtuinen van Dorp en Natuur liet zien wat de inwoners zelf kunnen doen om verdroging tegen te gaan: zuinig met drinkwater, waardoor minder water onttrokken wordt en ontkoppelen van de regenpijp, waardoor meer regenwater de grond in gaat.
Na deze voordrachten ging de zaal in discussie met een forum waarin behalve genoemde sprekers ook Rein Zwaan van Staatsbosbeheer en Art Wolleswinkel van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) zitting hadden. Dat leverde een veelheid van vragen en zorgpunten op, maar ook een verheldering van mogelijke oplossingsrichtingen en de maatregelen die al worden genomen.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de website van het Dorpsnetwerk. 

 

Geplaatst in Actueel.