Concept Statuten

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en Zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Artikel 2 – Doel

 1. De vereniging heeft hoofdzakelijk ten doel:
  1. Het behoud en, daar waar mogelijk, het herstel van het historisch karakter en de natuurlijke omgeving van Amerongen en Leersum.
  2. Het bewaren van de natuurlijke en landschappelijke waarden van deze dorpen en hun natuurlijke groenvoorzieningen die aansluiten op de Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden.
  3. Het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen Amerongen en Leersum.
  4. Het bewaken en bevorderen van biodiversiteit en nieuwe natuur.
  5. Het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die de duurzaamheid in Amerongen – Leersum bevorderen.
  6. Het fungeren als aanspreekpunt voor alle inwoners van Amerongen en Leersum die zich betrokken voelen bij de onder dit artikel genoemde doelstellingen;
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Het initiëren en (het doen) uitvoeren van activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit, monumenten en de dorpsgezichten Amerongen en Leersum.
  2. Het verzorgen van voorlichting en het doen ontplooien van – al dan niet eigen – educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit, monumenten en de dorpsgezichten Amerongen en Leersum.
  3. Het signaleren van in onvoldoende staat van onderhoud verkerende monumenten.
  4. Het toetsen van gemeentelijk beleid aan onze doelstellingen genoemd in artikel 2.lid1.
  5. Het bevorderen van ecologisch groenbeheer en ecologische landbouw.
  6. Het, daar waar mogelijk, ondersteunen van initiatieven die passen binnen de onder artikel 2, lid 1 genoemde doelstellingen.
  7. Het, daar waar mogelijk, samenwerken met organisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en indien noodzakelijk daarbuiten met overeenkomstige doelstellingen.

Artikel 3 – leden

 1. De vereniging kent:
  1. leden;
  2. ereleden;
  3. donateurs.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk, of via het daartoe op de website van de vereniging beschikbare formulier, of via email of via andere elektronische weg als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het bestuur laat dit weten via een bevestiging en/of een welkomstbrief. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. De aanmelder moet daartoe binnen een maand na ontvangst van de afwijzing beroep aantekenen bij het bestuur.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 4 – Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden. Zij geschiedt schriftelijk of per email aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kalenderjaar. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  2. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen.
  3. Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar door het bestuur worden gedaan:
  1. Wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, twee maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan.
  2. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  3. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk of per email met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval vermeld op de pagina van de website betreffende het lidmaatschap en kan ook op aanvraag worden toegezonden.

Artikel 5 – Ereleden

Ereleden zijn zij die door hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

Artikel 6 – Donateurs

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven middels een financiële bijdrage. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

 1. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Artikel 7 – Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging worden onder meer verkregen door:

 1. De contributies van de leden;
 2. De bijdragen van de donateurs;
 3. Subsidies en sponsorgelden;
 4. Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 5. andere baten

Artikel 8 – Organen

De vereniging heeft de volgende organen:

 1. Het bestuur
 2. De algemene vergadering

Artikel 9 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen. Bij minder dan vijf (5) personen dient het bestuur er voor te zorgen dat dit aantal zo snel mogelijk wordt aangevuld. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht.
 3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging op de eerstvolgende vergadering.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. Een bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt in het rooster van aftreden de plaats in van zijn/haar voorganger.
 5. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgesteld door het bestuur en door de leden. Het bestuur zorgt er voor dat bij de uitnodiging tot de vergadering waarin de benoeming moet plaatsvinden alle kandidaten worden vermeld.

Artikel 10

 1. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Een besluit daartoe kan alleen worden genomen in een vergadering waarin ten minste één dertigste van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is dan wel vertegenwoordigd.
 2. Een schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet in de eerstvolgende vergadering tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 11

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden.
 2. Door aftreden, hetzij op grond van het rooster rekening houdend met de hernoembaarheid van de bestuurder zoals genoemd in artikel 9.4, hetzij op eigen verzoek.
 3. Door een besluit van de algemene vergadering, nadat de betrokken bestuurder de gelegenheid heeft gekregen zich te verantwoorden in die algemene vergadering. Beide partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.
 4. Nadat de betrokken bestuurder het lidmaatschap van de vereniging heeft beëindigd.

Artikel 12 – Besluitvorming van het bestuur

 1. Het bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar of zo vaak als nodig is of als de voorzitter of tenminste drie bestuurders dit wensen.
 2. In de vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen, mits schriftelijk vastgelegd. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 3. Indien het bestuur heeft bepaald dat er elektronisch vergaderd of gestemd kan worden, kan een bestuurder zijn of haar stemrecht ook uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat het betreffende bestuurslid als zodanig kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen van het bestuur, het stemrecht kan uitoefenen en via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de vergadering.
 4. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder per elektronische gegevensdrager.
 5. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld, die na goedkeuring door de bestuursleden in de volgende vergadering worden vastgesteld.
 7. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 8. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 13 – Bestuursbevoegdheid

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur of aan werkgroepen en/of commissies.
 3. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. In overleg met de door het Bestuur ingestelde werkgroepen en commissies, stelt het Bestuur regels vast omtrent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze werkgroepen en commissies. De regels worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 5. Het Bestuur geeft aan de penningmeester volmacht om te beschikken over de financiële middelen van de vereniging tot een bedrag als vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Daarboven dient eerst schriftelijke goedkeuring van het bestuur plaats te vinden. Goedkeuring kan ook verkregen worden via elektronische weg.
 6. Het bestuur geeft eveneens aan de voorzitter van het bestuur eenzelfde volmacht als genoemd in artikel 13 lid 5. 11

Artikel 14 – Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, vicevoorzitter of secretaris tezamen met één der bestuursleden. Bij hun ontstentenis komt de bevoegdheid toe aan de penningmeester met één der bestuursleden.
 3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 15 – Boekjaar, jaarstukken en begroting

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht de financiële administratie zo op te zetten dat te allen tijde de stand van het vermogen en de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting op te maken. Tevens voegt het bestuur een bestuursverslag bij inzake het gevoerde beleid en de gang van zaken binnen de vereniging,
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks een begroting aan de leden ter goedkeuring voor te leggen.

Artikel 17

 1. In de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van artikel 16 lid 2 12 bedoelde stukken. Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester namens het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of beiden, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Eén of zo nodig meerdere van de andere aanwezige bestuursleden dienen vervolgens te tekenen. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. De jaarrekening moet vooraf worden gecontroleerd door de kascommissie. De verklaring van de kascommissie dient bij de jaarrekening te zijn toegevoegd, evenals de toelichting van het bestuur inzake de balans en de staat van baten en lasten.
 4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.
 5. Het bestuur is verplicht de in Artikel 16 lid 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 18 – Algemene vergadering

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
 2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 19

 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. Deze vergadering is de jaarvergadering. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. Behandeling van het bestuursverslag van het bestuur;
  2. Goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans, staat van baten en lasten, de toelichting hierbij en de verklaring van de kascommissie.
  3. Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in het betreffende boekjaar betreffende de onder a. en b. genoemde stukken, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt dan wel blijkt of het resultaat daarvan in de stukken is verwerkt;
  4. De benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;
  5. Voorziening in eventuele vacatures;
  6. Voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. De agenda bevat voorts onderwerpen waarvan de behandeling tijdig schriftelijk is verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen; aan de schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. Het verzoek moet door het bestuur niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering zijn ontvangen. Indien het zwaarwichtig belang van de vereniging zich daar tegen verzet kan het bestuur besluiten het onderwerp niet op de agenda te plaatsen. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk vindt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan indien het verzoek langs elektronische weg is gedaan.
 3. Indien aan het verzoek binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in artikel 20 bepaald. De verzoekers kunnen zo nodig ook in de leiding van die vergadering voorzien, een en ander met inachtneming van de statutaire en reglementaire voorschriften.

Artikel 20 – Bijeenroeping

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De algemene vergadering wordt schriftelijk bekend gemaakt via de adressen van de leden volgens het ledenregister. De oproeping aan ieder lid kan ook geschieden langs elektronische weg. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vier weken.
 2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 21 Toegang

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Ook belangstellenden zijn welkom.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder gewoon lid één stem in de algemene ledenvergadering. Bij een gezinslidmaatschap mogen maximaal twee stemmen worden uitgebracht. Een afwezig gezinslid dient een schriftelijke volmacht te geven aan een aanwezig stemgerechtigd lid.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
 5. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

Artikel 22 Leiding

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Ontbreken zowel de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
 2. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 23 Notulen

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist ondertekend. Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen deel uit van de notulen.

Artikel 24 – Besluitvorming en stemmen

 1. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Besluiten kunnen alleen worden genomen in vergaderingen waarin ten minste ééndertigste van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en alleen over onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst. Indien het aantal stemgerechtigde leden lager is dan dit aantal kan er geen besluit worden genomen. Er kan dan een tweede vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen zes weken na de eerste vergadering, waarin wat betreft onderwerpen die op de agenda van de eerste vergadering stonden een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Het bestuur kan besluiten dat een presentielijst van de stemgerechtigde leden moet worden aangelegd. Indien het een gevolmachtigde betreft wordt ook de naam vermeld van degene waarvoor de gevolmachtigde optreedt.
 5. Het bestuur kan besluiten dat ieder stemgerechtigd lid bevoegd is om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, wat betreft stemgerechtigden, het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel komt voor risico van het stemgerechtigde lid of de schriftelijk gevolmachtigde.
 6. Voor de toepassing van artikel 25 lid 5 is vereist dat het stemgerechtigde lid of de schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien stemgerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze bij de uitnodiging bekend gemaakt.
 7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigd lid bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Op deze wijze stemmen is alleen toegestaan als de algemene vergadering is bijeengeroepen, maar niet eerder dan de veertiende dag voor de vergadering en niet later dan op de dag voor de vergadering. Een op 17 deze wijze uitgebrachte stem kan niet worden herroepen. Evenmin kan hij/zij in de vergadering opnieuw zijn stem uitbrengen.
 8. De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld en tegelijkertijd bekend gemaakt met de stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
 9. Een voorstel waarover de stemmen staken is verworpen, tenzij het een benoeming van personen betreft. In dat geval vindt een tweede stemming plaats. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken wordt niet tot benoeming overgegaan.
 10. Een stemming die de benoeming, het ontslag of de schorsing van personen betreft moet schriftelijk plaatsvinden, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de voorzitter bij acclamatie besluit dat het besluit tot benoeming, ontslag of schorsing bij acclamatie kan worden genomen.
 11. Een stemming over een ander onderwerp vindt mondeling plaats, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter bij acclamatie besluit dat het besluit bij acclamatie kan worden genomen. In afwijking hiervan kan de voorzitter of de algemene vergadering besluiten de stemming schriftelijk te doen plaatsvinden.
 12. Schriftelijke stemming vindt plaats middels ongetekende gesloten briefjes.
 13. Het door de voorzitter van de algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Dit kan ook zo zijn indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond en een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 25 – Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan één of meer (huishoudelijke) reglementen vaststellen. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.

Artikel 26 – Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Dit kan ook via plaatsing op de website van de vereniging, na melding daarvan aan de leden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Artikel 27 – Ontbinding

 1. Het bepaalde in artikel 27 leden 1, 2, en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, zijnde natuur- en/of monumentenorganisaties in Amerongen en Leersum. De betreffende bestemming moet eveneens een ANBI status hebben.
 3. De bestuurders worden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 29 – Slotbepaling

Omtrent onderwerpen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: – besluit algemene vergadering.

WAARVAN AKTE

is verleden te Utrechtse Heuvelrug op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.