Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum (hierna: “D&N”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van D&N, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan D&N verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de door het bestuur geautoriseerde beheerder, voor ledenadministratie/donateurbeheer is verantwoordelijk de door het bestuur benoemde penningmeester. Die informatie is te vinden op onze website.

2. Welke gegevens verwerkt D&N en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv deelname aan werkgroep activiteiten.
e) D&N verwerkt/slaat niet op bijzondere persoonsgegevens zoals b.v. medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging.

2.2 D&N verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) Naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, het tijdschrift en u te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
c) Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met D&N en u te informeren over de ontwikkelingen van D&N.

2.4 Bezoekers die deelnemen aan evenementen georganiseerd door D&N kunnen op een foto terecht komen. Zij geven met hun komst aan daar geen bezwaar tegen te hebben. Voor kinderen onder de 16 jaar zal toestemming aan de ouder worden gevraagd.

E-mail berichtgeving (opt-out):
D&N gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van D&N te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: D&N gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3. Bewaartermijnen

D&N verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft D&N passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt D&N gebruik van diensten van leden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

5.1 Via de ledenadministratie van D&N kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. D&N zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop D&N je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

5.5. Klachten kunnen worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.